STADGAR FÖR
Nordöstra Svealands Bordtennisförbund

Med hemort i Uppsala Kommun
Bildat 2015

KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


§ 1 Uppgift
Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF), organisationsnummer 8024969035, skall
enligt dessa stadgar och Svenska Bordtennisförbundets (SBTF) stadgar, såsom SBTF:s
regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

§ 2 Sammansättning
Nordöstra Svealands Bordtennisförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SBTF,
och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

§ 3 Verksamhetsområde
Nordöstra Svealands Bordtennisförbunds verksamhet utövas inom RFSISU Uppland (DF)
samt RFSISU Gävleborg (DF) verksamhetsområde, som enligt 9 kap 2 §
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar omfattar Uppsala Län, kommunerna Norrtälje och Sigtuna
i Stockholms Län samt kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbokommun i
Gävleborgs Län.

§ 4 Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDFmöte och skall godkännas av
SBTF. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3delar av antalet avgivna röster
vid mötet.

§ 5 Beslutande organ
SDF:s beslutande organ är SDFmötet, extra SDFmöte och SDFstyrelsen.

SDFstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom
SDFstyrelsens arbetsområde.

§ 6 Verksamhets och räkenskapsår
SDF:s verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december.

§ 7 Sammansättning av styrelse mm
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, team och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan män och kvinnor nås.
Beträffande valbarhet för arbetstagare inom SDF stadgas i SBTF:s stadgar § 14.

KAPITEL 2. SDFMÖTET

§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet
SDFmötet och extra SDFmöte är SDF:s högsta beslutande organ.
SDFmöte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall
vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening samt
får inte vara ledamot av SDFstyrelsen. SDFmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som
efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 9 Yttrande och förslagsrätt
Yttrande och förslagsrätt vid SDFmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av
SDFstyrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens
ledamöter i ärenden som berör valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF:s, SBTF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och med
mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

§ 10 Kallelse mm.
SDFmöte hålls årligen före 1 mars på dag, som SDFstyrelsen bestämmer. Mötet får dock inte
hållas på dag när DFmöte pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av SDFstyrelsen genom kungörelse på SDF:s officiella hemsida
samt genom elektroniskt utskick eller brev till samtliga föreningar senast tre veckor före
mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings, verksamhets och revisionsberättelse, SDF
styrelsens förslag samt inkomna motioner översändes till röstberättigade föreningar senast 14
dagar före mötet.

§ 11 Rösträtt
Rösträtten vid SDFmöte bestäms genom röstlängd som upprättas av SBTF att gälla tiden 1
januari 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som fullgjort sina stadgeenliga
förpliktelser mot SBTF genom insändande av årsavgift senast 31 maj samt de förpliktelser mot
SDF som kan ha bestämts av SDFmötet. Av SBTF upprättad röstlängd skickas till SDF senast
30 november. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.

SDF skall snarast efter det att den av distriktet administrerade serieverksamheten avslutats
meddela SBTF vilka lag som under spelåret fullföljt distriktsserien.

Varje röstberättigad förening har en grundröst samt högst 8 tilläggsröster baserat på antalet
serielag och individer med registrerad licens. (= högst 9 röster/förening). En förening erhåller
tilläggsröster baserat på antalet serielag i seriespel. Antalet röstpoäng beräknas på det antal
lag varmed föreningen närmast föregående spelår fullföljt distrikts eller nationella serier
enligt följande.

Förening med 1 4 serielag 1 röst
” ” 5 9 ” 2 röster
” ” 10 14 ” 3 ”
” ” 15 eller fler 4 ”

En förening erhåller tilläggsröster baserat på antalet individer med registrerad licens
per den 30 juni närmast föregående spelår enligt följande.
Förening med 1 19 licensindivider 1 röst

” ” 20 39 ” 2 röster
” ” 40 59 ” 3 ”
” ” 60 eller fler 4 ”

Ingen förenings totala röstpoäng får dock överstiga 1/5del av den vid uppropet godkända
sammanlagda röstpoängen. Om två ombud deltar från en förening får endast en utöva
föreningens rösträtt. Ombud skall medföra fullmakt.

§ 12 Ärenden vid SDFmöte
Vid SDFmötet skall följande ärenden förekomma.

1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som upprättats av SBTF.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare.
6. Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelse:
a) SDFstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december
b) SDFstyrelsens förvaltningsberättelse för samma tid
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid
7. Beslut angående ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för den tid revisionen
omfattar.
8. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antal ledamöter i
valberedningen för det kommande verksamhetsåret.
9. Val av
a) ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
b) styrelseledamöter som väljs växelvis för en tid av två år.
c) suppleanter för en tid av ett år.
d) en revisor som väljs växelvis med uppgift att granska verksamheten, räkenskaperna
och förvaltning för en tid av ett år.
e) en revisorssuppleant för en tid av ett år.
f) ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
g) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
10. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBTF:s förbundsmöte.
11. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DFmötena.
12. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till
SDF.
13. Behandling av förslag (motioner) som lämnats in i den ordning som föreskrivs i 13§
samt behandling av SDFstyrelsens förslag. (Fråga av ekonomisk natur får endast
avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet).

Valbar är varje medlem i förening ansluten till RF. Ledamot eller suppleant i SDFstyrelsen är
dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i SDF. Om arbetstagare valbarhet stadgas i
SBTF:s stadgar 14 §.

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas vid SDFmöte

Förslag (motion) till ärende att behandlas vid SDFmöte skall vara SDFstyrelsen tillhanda
senast 4 veckor före mötet. Rätt att inkomma med förslag tillkommer SDF tillhörande förening
samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insändes genom
vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§ 14 Extra SDFmöte
SDFstyrelsen får sammankalla extra SDFmöte. Sådant möte får inte äga rum då DFmöte
pågår. Vid extra SDFmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse
och föredragningslista översänds till föreningarna senast 7 dagar före mötet.


KAPITEL 3. SDFSTYRELSEN

§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
SDFstyrelsen är, när SDFmöte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.

SDFstyrelsen består av ordförande samt 56 ledamöter samt 2 suppleanter, valda enligt 12 §
punkt 9.

SDFstyrelsen utser vice ordförande, och ekonomisk ansvarig och tillsätter sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordförande. Suppleant har rätt att
närvara vid alla sammanträden. En suppleant erhåller ledamots rösträtt om ledamot inte är
närvarande. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av de närvarande
ledamöterna i styrelsen är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om
ordföranden finner nödvändigt, kan brådskande ärenden avgöras via epost eller
telefonsammanträde. Beslut via epost skall anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträde. Vid telefonsammanträde upprättas protokoll på samma sätt som vid övriga
styrelsesammanträden.

§ 16 Åligganden
SDFstyrelsen skall

1. verkställa SDFmötets beslut,
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den
idrottsliga ordningen i dessa,
3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för
denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,
4. vidtaga åtgärder så att DMtävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SBTF:s
bestämmelser genomförs,
5. handha och ansvara för SDF:s medel,
6. bereda ärenden, som skall föreläggas SDFmöte,
7. förelägga SDFmötet förslag till SDF:s arbetsplan,
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS),
Riksidrottsnämnden (RIN), SBTF och DFstyrelsen med upplysningar och yttranden,
9. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall
anställa SDF:s arbetstagare, samt
10.föra protokoll och erforderliga böcker mm samt att sköta löpande ärenden i övrigt.

§ 17 Arbetsår
SDFstyrelsens arbetsår omfattar tiden från SDFmötet till och med nästkommande
SDFmöte.

KAPITEL 4. REVISORER, REVISION

§ 18 Revisorer och revision
SDF:s revisorer skall granska SDFstyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före
SDFmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen
tillhanda senast 14 dagar före SDFmötet.

KAPITEL 5. VALBEREDNING

§ 19 Sammansättning mm
Valberedningen består av ordförande och erforderligt antal ledamöter valda av SDFmötet.
Valberedningen skall bestå av både kvinnliga och manliga representanter.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder
när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.


§ 20 Åligganden
Valberedningen skall senast 12 veckor före SDFmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår
om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 8 veckor före SDFmötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar
uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

§ 21 Förslagsrätt
Föreningar får senast 6 veckor före SDFmötet till valberedningen avge förslag på personer
för valen under punkt 9 ae i 12 §.
Valberedningen skall senast 2 veckor före SDFmötet tillställa röstberättigade föreningar sitt
förslag.

§ 22 Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDFmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande varje val som skall förekomma under punkt 9 ae i 12 §.